Dutch Classroom-Simple Dialogues in Dutch

learn to speak Dutch

Telling Time in Dutch

What time is it? Hoe laat is het?
It’s 1:00 Het is een uur.
2:00 Het is twee uur.
3:30 Het is half vier.
5:45 Het is kwart voor zes.
7:03 Het is drie (minuten) over zeven.
at 9:30 om half tien
noon twaalf uur ‘s middags
midnight twaalf uur ‘s nachts / middernacht
In the morning ‘s ochtends
During the day ‘s middags
In the evening ‘s avonds
At night ‘s nachts

Minuten can be omitted, just as in English.

How to talk about the weather in Dutch

ow’s the weather today? Wat voor weer is het vandaag?
It’s cold Het is koud
beautiful Het is mooi
hot Het is heet
clear Het is helder
icy Het is ijzig
warm Het is warm
windy Het is windig
cloudy Het is bewolkt
hazy Het is mistig
muggy Het is drukkend / benauwd
humid Het is vochtig
foggy Het is mistig
It’s snowing Het sneeuwt
It’s raining Het regent
It’s freezing Het vriest

Basic Dutch Phrases

Good Morning Goedemorgen khoo-duh-mawr-ghuh
Good Day Goedemiddag khoo-duh-mih-dahkh
Good Evening Goedenavond khoo-duh-nah-fohnt
Good Night Goedenacht khoo-duh-nahkht
Hi / Bye Hoi / Hallo / Daag / Doei hoy / hah-loh / dahk / doo-ee
Goodbye Tot ziens toht zeens
See you later (in the same day) Tot straks toht straks
See you soon Tot zo toht zoh
Please Alstublieft / Alsjeblieft ahlst-ew-bleeft / ahl-shuh-bleeft
Thank you Dank u wel / Dank je wel dahnk-ew-vehl / dahnk-yuh-vehl
Thank you very much Hartelijk bedankt hahr-tuh-lik buh-dahnkt
You’re welcome (don’t mention it) Graag gedaan khrahkh khuh-dahn
I’m sorry / Excuse me Sorry saw-ree
Pardon me (didn’t understand) Pardon, wat zei u? pahr-dohn, vat zay ew
Yes / No Ja / Nee yah / nay
How are you? (formal) Hoe gaat het met u? hoo khaht ut meht ew
How are you? (informal) Hoe gaat het? hoo khaht ut
Fine / Very well Goed / Heel goed khoot / hayl khoot
So so / Bad Het gaat / Slecht uht khaht / slehkht
I’m tired / sick. Ik ben moe / ziek  ik ben moo / zeek
I’m hungry / thirsty. Ik heb honger / dorst ik heb hohng-ur / dohrst
What’s your name? (formal) Hoe heet u? hoo hayt ew
What’s your name? (informal) Hoe heet je? hoo hayt yuh
My name is (I’m called)… Ik heet… ik hayt…
I am… Ik ben… ik ben
Nice to meet you. Aangenaam (kennis te maken) ahn-guh-nahm (ken-nis tuh mah-kuh)
Mister / Misses / Miss meneer / mevrouw / mejuffrouw muh-nayr / muh-frow / muh-yuh-frow
Where are you from? (formal) Waar komt u vandaan? vahr kawmt ew fun-dahn
Where are you from? (informal) Waar kom je vandaan? vahr kawn yuh fun-dahn
I am from the Netherlands. Ik kom uit Nederland. ik kawm owt nay-der-lant
Where do you live? (formal) Waar woont u? vahr vohnt ew
Where do you live? (informal) Waar woon je? vahr vohn yuh
I live in America. Ik woon in Amerika. ik vohn in ah-meh-ree-kah
How old are you? (formal) Hoe oud bent u? hoo owt bent ew
How old are you? (informal) Hoe oud ben je? hoo owt ben yuh
I am ____ years old. Ik ben … jaar (oud). ik ben … yahr owt
Do you speak Dutch? (formal) Spreekt u Nederlands? spraykt ew nay-der-lahnds
Do you speak English? informal) Spreek je Engels? sprayk yuh ehng-uhls
I [don’t] speak… Ik spreek [geen]… ik sprayk [khayn]
I don’t speak … very well. Ik spreek niet zo goed… ik sprayk neet zoh khood
I [don’t] understand. Ik begrijp het [niet.] ik buh-khraip ut neet
I [don’t] know. Ik weet het [niet.] ik vayt ut [neet]
How much is it? Wat kost het? vat kohst ut
I’d like… Ik wil graag… ik vil khrahk
Cheers! Proost! prohst
Have fun! Veel plezier! fayl pleh-zeer
Good luck! Veel succes! fayl suk-sehs
Be careful! Wees voorzichtig! vays fohr-zikh-tikh
That is great / terrible! Dat is geweldig / vreselijk! dat is khuh-vehl-duhkh / fray-zuh-likh
I love you. (informal) Ik hou van je. ik how fahn yuh
I love you (all). Ik hou van jullie. ik how fahn juh-lee
How funny / odd! Wat vreemd! vaht fraymt
What a pity! Wat jammer! vaht yah-mer
What is this / that? Wat is dit / dat? vut iss dit / dut
In the pronunciations, kh denotes a uvular guttural sound. Meneer, mevrouw and mejuffrouw are all written with a small letter when they precede a name. When typing, de Heer is used instead of meneer and Dhr. is used on envelopes. Mevrouw and mejuffrouw are abbreviated as Mevr. and Mej. In addition, Mw. can be used as an equivalent of the English Ms.  ]]>

Scroll to Top