Swedish Classroom-Vocabulary

learn Swedish

Swedish Useful Words

sometimes ibland already redan
always alltid perhaps kanske
never aldrig both båda
often ofta some någon, något, några
usually oftast again igen, åter
now nu between mellan
and och a lot, many många
but men of course naturligtvis
or eller a little lite grann
very mycket / väldigt not at all inte alls
here här almost nästan
there där really? verkligen
with med it is det är
each other varandra there is/are det finns

Swedish Question Words

who vem whose vems
what vad which vilken, vilket, vilka
why varför where to vart
when när where from varifrån
where var how hur

Swedish Classes in Coimbatore

Which has three different forms depending on the gender and number of the noun that follows it. Vilken is used with en words, vilket is used with ett words and vilka is used with plural words.

Yes/No questions: Invert the subject and verb so that the verb begins the question.

Arbetar han? Does he work? Regnar det? Is it raining?

Question Words: The question word begins the question, and the verb comes next, followed by the subject.

Var bor Sten? Where does Sten live? Vad gör Elsa? What does Elsa do?

Word order

There are three different word order structures to follow in the Swedish language: the traditional word order of the main clause, the inverted word order of the main clause, and the word order of the subordinate clause. A main clause contains an independent thought and can form a grammatically acceptable and understandable sentence on its own. A subordinate clause adds information to the main clause or specifies something in the main clause, and it does not work on its own without the main clause. The traditional word order of the main clause follows a basic pattern where the first element of the sentence is a subject, followed closely by a verb and an object (SVO). Qualifiers such as negative words (inte, ej) and specific adverbs (alltid, kanske, redan) are usually placed after the first verb. At the end of the sentence, additional information on how something was done (tydligt), where it was done (i sängen) and when (på morgonen), can also be included. The traditional word order in a nutshell: subject, verb, qualifier, object, how, where, when.
EXAMPLES:
Jenny köpte en ny bok i går. Jenny bought a new book yesterday. Hon vill inte äta frukost hemma i morgon. She doesn’t want to eat breakfast at home tomorrow.
The inverted word order of the main clause is needed when the sentence starts with something else than a subject, for example with an expression describing a place or a time. In an inverted word order the subject and the verb change places (VSO). The inverted word order in a nutshell: alternate expression, verb, subject, qualifier, object, how, where, when.
EXAMPLES: 
Där lyssnade vi alltid på rockmusik. There we always listened to rock music. Idag har jag inte haft tid att laga mat. Today I haven’t had time to cook (food).
The word order of the subordinate clause is near identical to that of the traditional main clause word order (SVO). The main difference is that the qualifier comes before the verb and not after it. A subordinate clause usually starts with a conjunction or a similar structure. The word order of a subordinate clause in a nutshell: conjunction, subject, qualifier, verb, object, how, where, when. In the following examples, the beginning of the subordinate clause has been bolded.
EXAMPLES: 
Det är kul att jag redan kan gå hem. It’s nice that I can already go home. Det är någonting som Jesse inte förstår. It’s something that Jesse doesn’t understand

Professions in Swedish:

actor skådespelare judge domare
actress skådespelerska lawyer advokat
author författare mechanic mekaniker, montör
baker bagare musician musiker
baker’s shop bageri nurse sjuksköterska
bookseller bokhandlare official ämbetsman
bookshop bokaffär optician (eye doctor) optiker
businessman affärsman painter målare
butcher slaktare photographer fotograf
pharmacist farmaceut policeman polis
pharmacy apotek (n) postman brevbärare
cook kock, kokerska priest präst
customer kund publisher förläggare
dentist tandläkare scientist vetenskapsman
doctor läkare, doktor shoemaker skomakare
employee anställd, arbetstagare shop, store butik
engineer ingenjör singer sångare, sångerska
fisherman fiskare student student
gardener trädgårdsmästare surgeon kirurg
hairdresser hårfrisör tailor skräddare
jeweler juvelerare teacher lärare
journalist journalist workman arbetare

Swedish Days of the Week / Veckans dagar

Monday måndag
Tuesday tisdag
Wednesday onsdag
Thursday torsdag
Friday fredag
Saturday lördag
Sunday söndag
day dag
morning morgon
afternoon eftermiddag
evening afton (before 6 pm) / kväll
night natt
today idag
tomorrow imorgon
day after tomorrow i övermorgon
tonight ikväll
yesterday igår
day before yesterday i förrgår
last night igår natt
week vecka
weekend helg
daily daglig
weekly veckolig
To say “on” a certain day, use before the day.

Swedish Months of the Year

January januari
February februari
March mars
April april
May maj
June juni
July juli
August augusti
September september
October oktober
November november
December december
month månad
year år
monthly månatlig / varje månad
yearly årlig
To say “in” a certain month, use i before the month.

Swedish Seasons

Winter vinter in (the) winter på vintern
Spring vår in (the) spring på våren
Summer sommar in (the) summer på sommaren
Fall höst in (the) fall på hösten
You can also use i before the names of the seasons to express this: i vinter = this winter

Swedish Directions

North norr Northeast nordost
South söder Northwest nordväst
East öster Southeast sydost
West väster Southwest sydväst
left till vänster
right till höger
straight ahead rakt fram

Swedish Numbers

0 noll [nɔl:]
1 Ett [et:]
2 Två [tvo:]
3 Tre [tre:]
4 Fyra [fy:ra]
5 Fem [fem]
6 Sex [Sek:s]
7 Sju [ɧu:]
8 Åtta [ɔtta]
9 Nio [ni:ʊ]
10 Tio [ti:ʊ]
11 Elva [elva]
12 Tolv [tɔlv]
13 Tretton [trettɔn]
14 Fjorton [fju:ʈɔn]
15 Femton [femtɔn]
16 Sexton [sekstɔn]
17 Sjutton [ɧɵttɔn]
18 Arton [aʈɔn]
19 Nitton [nittɔn]
20 Tjugo [ɕʉ̟:gɔ]
21 Tjugoett [ɕʉ̟:gɔet:]
22 Tjugotvå [ɕʉ̟:gɔtvo:]
30 Trettio [trettiʊ]
40 Fyrtio [fʏʈiʊ]
50 Femtio [femtiʊ]
60 Sextio [sekstiʊ]
70 Sjuttio [ɧɵttiʊ]
71 Sjuttioett [ɧɵttiʊet:]
79 Sjuttionio [ɧɵttiʊni:ʊ]
80 Åttio [ɔttiʊ]
81 Åttioett [ɔttiʊet:]
89 Åttionio [ɔttiʊtvo]
90 Nittio [nittiʊ]
91 Nittioett [nittiʊet:]
99 Nittionio [nittiʊni ʊ]
100 Hundra [hɵndra]

Names of European Countries in Swedish

SvenskaEngelska Albanien — Albania Belgien — Belgium England — England Frankrike — France Irland — Ireland Island — Iceland Italien — Italy Kroatien — Croatia Nordirland — Northern Ireland Österrike — Austria Polen — Poland Portugal — Portugal Rumänien — Romania Ryssland — Russia Schweiz — Switzerland Slovakien — Slovakia Spanien — Spain Sverige — Sweden Tjeckien — Czech Republic Turkiet — Turkey Tyskland — Germany Ukraina — Ukraine Ungern — Hungary Wales — Wales

Body parts in Swedish

ett huvud (a head) huvudet (the head) huvuden* (heads) huvudena* (the heads)
hår (hair) håret (the hair) n/a n/a
ett öra (an ear) örat (the ear) öron (ears) öronen (the ears)
ett ansikte (a face) ansiktet (the face) ansikten (faces) ansiktena (the faces)
ett öga (an eye) ögat (the eye) ögon (eyes) ögonen (the eyes)
ett ögonbryn (an eyebrow) ögonbrynet (the eyebrow) ögonbryn(eyebrows) ögonbrynen (the eyebrows)
en näsa (a nose) näsan (the nose) näsor (noses) näsorna (the noses)
en mun (a mouth) munnen (the mouth) munnar (mouths) munnarna (the mouths)
en läpp (a lip) läppen (the lip) läppar (lips) läpparna (the lips)
en kind (a cheek) kinden (the cheek) kinder (cheeks) kinderna (the cheeks)
en hals (a neck**) halsen (the neck) halsar (necks) halsarna (the necks)
en haka (a chin) hakan (the chin) hakor (chins) hakorna (the chins)
en nacke (a nape) nacken (the nape) nackar (napes) nackarna (the napes)

Swedish Days of the week:

måndag – Monday tisdag – Tuesday onsdag – Wednesday torsdag – Thursday fredag – Friday lördag – Saturday söndag – Sunday In that order! The Swedish week, like in most of Europe, starts with Monday, not Sunday. Also noteworthy is the fact that all days of the week are common gender (-n-gender), following the gender of dag “day”, and that they are not inherently capitalized. So, first of all, each day of the week can be used as an ordinary noun. For example: Fredag är den bästa dagen i veckan.Friday is the best day of the week. If you want to talk about your plans for this Friday or “on Friday”, use the preposition : Jag och Elina ska ut och festa på fredag. – Elina and I are going out to party on Friday. What about next Friday? Just like in English, you don’t use a preposition; just nästa “next” and the day of the week: Vi ska upp till Örnsköldsvik nästa fredag. – We’re going up to Örnsköldsvik next Friday. Now to the past. How do we talk about last Friday? Unlike in English, we don’t say *sista fredag “last Friday”; the Swedes say “in Friday’s”. It may sound weird to non-Swedes, but in Swedish it’s totally normal: Min svärmor lagade middag till oss i fredags. – My mother-in-law made dinner for us last Friday (this past Friday). The formula for last Friday is this: i + [day of the week]+-si måndags, i onsdags, etc. Next, if you want to say the Friday before last, you can say förra fredagen. Note that fredagen is in definite form – i.e., “the Friday”: Petter hade sin första konsert förra fredagen. – Petter had his first concert the Friday before last. Finally, if you’re talking about a week somewhere in the distant past or distant future, you say på fredagen “on the Friday”. Take a look: Jag åkte till Malmö en vecka förra året. På onsdagen såg jag Turning Torso, och på torsdagen åt jag skånsk äggakaka. I went to Malmö for a week last year. On the Wednesday I saw Turning Torso (see the image above), and on the Thursday I ate Scanian egg cake.]]>

Scroll to Top