Chinese Classroom:Speak Chinese

Chinese Lessons in Coimbatore

Lesson 1 – Greetings

你好 nǐ hǎo Hello
你好吗 nǐ hǎo ma How are you?
我很好,谢谢 wǒ hěn hǎo,xiè xiè I’m fine, thank you.
我叫谭雅 wǒ jiào tán yǎ My name is Tanja.
很高兴认识你 hěn gāo xìng rèn shí nǐ Nice to meet you.
再见 zài jiàn Goodbye
你会说英语吗 nǐ huì shuō yīng yǔ ma Do you speak English?
会,我会说英语 huì,wǒ huì shuō yīng yǔ Yes, I speak English.
不会, 我不会说英语 bú huì, wǒ bú huì shuō yīng yǔ No, I don’t speak English.

Lesson 2 – Food (I)

饿 è hungry
thirsty
有足够的食物 yǒu zú gòu de shí wù eaten enough
早餐 zǎo cān breakfast
午餐 wǔ cān lunch
晚餐 wǎn cān dinner
面包 miàn bāo bread
ròu meat
tāng soup
水果 shuǐ guǒ fruit
沙拉 shā lā salad
chá tea

Lesson 3 – Numbers (1-10)

one
èr two
sān three
four
five
liù six
seven
eight
jiǔ nine
shí ten

Lesson 4 – Colors

白色 bái sè white
黑色 hēi sè black
红色 hóng sè red
黄色 huáng sè yellow
绿色 lǜ sè green
蓝色 lán sè blue
褐色 hé sè brown
橙色 chéng sè orange
灰色 huī sè grey
粉红色 fěn hóng sè pink
紫色 zǐ sè purple

Lesson 5 – Family

朋友 péng yǒu friend
儿子 ér zi son
女儿 nǚ ér daughter
太太 tài tài wife
丈夫 zhàng fū husband
妈妈 mā mā mother
爸爸 bà bà father
奶奶 nǎi nai grandma
爷爷 yé ye grandpa
哥哥 gē ge older brother
妹妹 mèi mei younger sister
弟弟 dì dì younger brother
姐姐 jiě jie older sister

Lesson 6 – Numbers (>10)

十一 shí yī eleven
十二 shí èr twelve
十三 shí sān thirteen
十四 shí sì fourteen
十五 shí wǔ fifteen
十六 shí liù sixteen
二十 èr shí twenty
三十 sān shí thirty
二十二 èr shí èr twenty-two
二十三 èr shí sān twenty-three
三十二 sān shí èr thirty-two
三十三 sān shí sān thirty-three
七十八 qī shí bā seventy-eight
八十七 bā shí qī eighty-seven

Lesson 7 – Food (II)

咖啡 kā fēi coffee
薯条 shǔ tiáo french-fries
香肠 xiāng cháng sausage
蛋糕 dàn gāo cake
乳酪 rǔ lào cheese
苹果 píng guǒ apple
chéng orange
香蕉 xiāng jiāo banana
táng sugar
yán salt
胡椒粉 hú jiāo fěn pepper

Lesson 8 – Animals

一只鸟 yì zhī niǎo bird
一条鱼 yì tiáo yú fish
一只狗 yì zhī gǒu dog
一只猫 yì zhī māo cat
一匹马 yì pǐ mǎ horse
一头牛 yì tóu niú cow
大象 dà xiàng elephant
老虎 lǎo hǔ tiger
shé snake
chicken
zhū pig
鸭子 yā zi duck
水牛 shuǐ niú buffalo
老鼠 lǎo shǔ mouse

Lesson 9 – Clothes

穿 chuān wear
穿 chuān put on
脱下 tuō xià take off
衣服 yī fú clothes
裤子 kù zi trousers
衬衫 chèn shān shirt
衬衣 chèn yī t-shirt
连衣裙 lián yī qún dress
袜子 wà zi pair of socks
鞋子 xié zi pair of shoes
运动衫 yùn dòng shān sweatshirt
夹克 jiá kè jacket
裙子 qún zi skirt
套装 tào zhuāng suit

Lesson 10 – Months

一月 yī yuè January
二月 èr yuè February
三月 sān yuè March
四月 sì yuè April
五月 wǔ yuè May
六月 liù yuè June
七月 qī yuè July
八月 bā yuè August
九月 jiǔ yuè September
十月 shí yuè October
十一月 shí yí yuè November
十二月 shí èr yuè December
]]>

Scroll to Top