Norwegian:Essential Vocabulary

Essential Vocabulary in Norwegian

sometimes noen ganger / av og til already allerede
always alltid perhaps kanskje
never aldri both begge
often ofte some noe(n)
usually vanligvis again igjen
now between mellom
and og a lot, many mye / mange
but men of course selvfølgelig / såklart
or eller a little litt
very veldig / svært not at all ikke i det hele tatt / slettes ikke / overhodet ikke
here her almost nesten
there der really? virkelig?
with med it is det er
each other hverandre there is/are det finnes

Question Words in Norwegian

who hvem how hvordan
what hva how much hvor mye
why hvorfor how many hvor mange
when når how long hvor lenge
where hvor where from hvorfra
which hvilken, hvilket, hvilke what kind of hva slags
Hvilken is used with masculine nouns, hvilket is used with neuter nouns, and hvilke is used with plural noun.

Days of the week in Norwegian

Monday mandag this morning i dag morges
Tuesday tirsdag tomorrow morning i morgen tidlig
Wednesday onsdag tomorrow afternoon i morgen formiddag
Thursday torsdag tomorrow night i morgen kveld
Friday fredag day after tomorrow i overmorgen
Saturday lørdag tonight i kveld
Sunday søndag last night i går kveld
day dag yesterday i går
morning morgen day before yesterday i forgårs
afternoon ettermiddag week uke
evening kveld next week neste uke
night natt weekend helg
today i dag daily daglig
tomorrow i morgen weekly ukentlig

 Months of the Year in Norwegian

January januar
February februar
March mars
April april
May mai
June juni
July juli
August august
September september
October oktober
November november
December desember
month måned
last month forrige måned
monthly månedlig
year år (n)
this year i år
last year i fjor
yearly årlig

Norwegian Seasons

Winter vinter in (the) winter om vinteren
Spring vår in (the) spring om våren
Summer sommer in (the) summer om sommeren
Fall høst in (the) fall om høsten

Directions in Norwegian

north nord northeast nordøst
south syd northwest nordvest
east øst southeast sydøst
west vest southwest sydvest
to the right til høyre
to the left til venstre
straight ahead rett fram / frem
Frem is slightly more formal than fram.

Colours in Norwegian

orange oransje
pink rosa
purple lilla
blue blå, blått, blå
yellow gul, gult, gule
red rød, rødt, røde
black svart, svart, svarte
brown brun, brunt, brune
gray grå, grått, grå
white hvit, hvitt, hvite
green grønn, grønt, grønne
The first three colors do not change according to gender or number to agree with the noun they modify. The rest of the colors must agree, however, and they are listed in masculine, neuter, and plural forms: en grønn kjole – a green dress; et blått hus – a blue house; svarte sokker – black socks.

Weather in Norwegian

How’s the weather? Hvordan er været? What temperature is it? Hvor mange grader er det?
It’s cold Det er kaldt It’s foggy Det er tåke
It’s warm Det er varmt The fog is lifting Tåken letner
It’s beautiful Det er pent It’s snowing Det snør
It’s bad Det er dårlig It’s raining Det regner
It’s clearing Det lysner It’s going to storm Det blir storm
It’s icy Det er isete There’s thunder Det tordner
It’s windy Det blåser There’s lightning Det lyner
It’s cloudy Det er overskyet It’s freezing (cold as ice) Det er iskaldt
It’s humid/muggy Det er fuktig It’s hailing Det hagler

Norwegian Family and People

parents foreldre niece niese
mother mor nephew nevø
father far uncle onkel
son sønn aunt tante
daughter datter boy gutt
brother bror girl jente, pike
sister søster child / baby barn
grandfather bestefar adult voksen
grandmother bestemor man mann
grandson barnebarn woman kvinne
granddaughter barnebarn friend (male) venn
cousin (male) fetter friend female) venninne
cousin (female) kusine
Some family words have irregular indefinite plurals: mødre (mothers), fedre (fathers), sønner (sons), øtre (daughters), brødre (brothers), and søstre (sisters)

Telling Time in Norwegian

What time is it? Hva er klokken? now
It is 2. Klokken er to. early tidlig
6:20 tjue over seks earlier tidligere
half past 3 halv fire soon snart
quarter past 4 kvart over fire late sent
quarter to 5 kvart på fem later senere
10 past 11 ti over elleve in 10 minutes om ti minutter
20 to 7 tjue på sju in 15 minutes om et kvarter
noon middag in a half hour om en halvtime
midnight midnatt in an hour om en time
in the morning om morgenen right now akkurat nå
in the evening om kvelden at once med en gang
It’s exactly… Den er nøyaktig… immediately straks
About/around 8. omtrent åtte At 8. klokken åtte
]]>

Scroll to Top